Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad

Fredrikstad domprosti

Fredrikstad domprosti er ett av ni prostier i Borg bispedømme og består av de 11 menighetene i Fredrikstad og Hvaler kommuner. Domprosten er øverste geistlige leder i Domprostiet.

Domprost Knut Erling Johansen 
Kontor: Nygårdsgt 28, Fredrikstad
Postadresse: Postboks 1405, 1602  Fredrikstad
Epost: domprosten@fredrikstad.kirken.no
Tlf: 69 95 98 00 kirketorget
Direkte innvalg domprost: 69 95 98 15
Mobil domprost: 906 76 646

Domprosten har følgende funksjoner:

 • leder av prestetjenesten i prostiet
 • biskopens medhjelper
 • bidrar med faglig råd og veiledning til kirkelige organer og ansatte
 • geistlig medlem av Fredrikstad kirkelig fellesråd
 • samordner prestetjenesten med  fellesrådenes virksomhet
 • fremmer mål og strategier som kirken har vedtatt
 • forretter gudstjenester i Fredrikstad domkirke og i andre kirker i prostiet

Domprosten er også biskopens faste vikar.

 

Domprostens sekretær

Jo Edvardsen er sekretær og rådgiverer for domprosten og kirkevergen. 
Kontor: Nygårdsgt 28, Fredrikstad
Epost: joedva@fredrikstad.kirken.no
Tlf: 69 95 98 21/ 930 87 017

Domprostens sekretær har følgende funksjoner:

 • bistår domprosten med administrative oppgaver
 • ivaretar korrespondanse, arkiv og postjournal
 • utarbeider forslag til planer
 • tilrettelegger møter og arrangementer
Samarbeidsområder

Prestetjenesten i Domprostiet er organisert i fire samarbeidsområder (SAO). Prestene i et SAO utgjør et team som samarbeider om tjenesten, planlegger i fellesskap og fordeler oppgaver og ansvarsområder.

Samarbeidsområdene i Fredrikstad domprosti:

 • SAO Sentrum - Nord (Domkirken, Glemmen, Gamle Glemmen og Rolvsøy menigheter, med til sammen sju prester). 
  Koordinerende sokneprest: Jon Albert Ihlebæk. 
  Epost: jaih@fredrikstad.kirken.no
 • SAO Øst (Borge, Østre Fredrikstad og Torsnes menigheter, med til sammen fire prester)
  Koordinerende sokneprest: Petter Johannessen
  Epost: petj@fredrikstad.kirken.no
 • SAO Onsøy Gressvik (tre prester)
  Koordinerende sokneprest: Lars Tangedal.
  Epost: lata@fredrikstad.kirken.no
 • SAO Kråkerøy Hvaler (tre prester)
  Koordinerende sokneprest: Steinar Ekvik.
  Epost: stei@fredrikstad.kirken.no

Prestene
Prestene tilsettes av bispedømmerådet med prostiet som tjenestedistrikt og med ett eller flere sokn som særskilt arbeidsområde. Prestene har domprosten som nærmeste overordnede.