Oversikt over gravferdseremonier i Fredrikstad.

Orientering om gravferd

Generell orientering om gravferd finner du her

Det er kirkevergen i Fredrikstad som er ansvarlig for daglig drift av begravelsestjenestene i Fredrikstad. På kirkevergekontoret kan du få hjelp til spørsmål vedr. gravstedet, festeforhold og evt. bestilling av stell. På den enkelte kirkegård treffes kirkegårdbetjeningen som også er behjelpelig med det meste vedr. gravstedet.

GRAVFERD

Etter bestemmelsene i gravferdsloven er det en person som skal sørge for gravferden, d.v.s ta de nødvendige beslutninger om hvor den avdøde skal gravlegges, hvilken gravferdshandling som skal velges og bestemme hvem som skal være ansvarlig eller fester for grav. Den som har fylt 18 år kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Hvis ikke det foreligger slik erklæring er rekkefølgen for hvem som har rett til å sørge for gravferden fastsatt i gravferdsloven.

Det er også fastsatt at den som er 15 år i skriftlig erklæring kan treffe bestemmelse om kremasjon. Hvis ikke dette er gjort kan kremasjon skje med mindre det er kjent at kremasjon var i strid med avdødes overbevisning eller ønsker for gravferden.

Den som sørger for gravferden skal fremsette begjæring om gravlegging eller kremasjon og uten ugrunnet opphold fremlegge legeerklæring om dødsfallet. Det er vanlig å få hjelp til praktiske ting rundt begravelsen av et begravelsesbyrå.

Oversikt over festeavgifter og begravelsesavgifter fra 01.01.2017:

Festeavgift:                                                   kr    180,- pr år pr, grav.
Begravelsesavgift for utenbysboende:         kr. 5910,- *
Seremoniavgift utenbys                                kr.   910,-
Nedsetting av urne, utenbys:                        kr. 1140,- *
Forsendelse av urne til utenbys kirkegård    kr.   485,- *
Bisettelser utenom ordinær arbeidstid:         kr.   990,-
Preludering                                                   kr.   450,-
Leie av organist til gravferd                           kr. 1500,-

Priser merket med * er momspliktig og beløpet er oppgitt inkl. mva

Enkeltgraver, urnegraver og den første grav i et dobbelt gravsted er frigrav frem til 20 år etter siste gravlegging. Etter den tid gis det anledning til å feste opp graven for 10 år om gangen. Hvis graven senere tas i bruk på nytt, forblir den festegrav. For reservert grav i dobbelt gravsted betales festeavgift fra dag 1. Når grav nr. 2 i et dobbelt gravsted tas i bruk betales festeavgift for to graver for gjenværende periode frem til 20 år etter gravlegging og begge gravene er heretter å regne som festegraver.
Ved gravlegging i gamle gravsteder oppdateres hele gravstedet frem til 20 år etter gravlegging uansett gravstedets størrelse.

Utenbys begravelsesavgift gjelder personer bosatt utenfor Fredrikstad kommune og dekker kostnader til kistehåndtering, og gravlegging på kirkegård. Dersom seremonien foregår hos oss må det betales seremoniavgift for leie av lokaler i tillegg. Utgifter til prest og organist må ordnes separat.

VALG AV GRAVSTED

Den som bor i Fredrikstad kommune kan få grav på hvilken som helst av kirkegårdene innen kommunen. Også bosatte fra andre kommuner kan gravlegges i Fredrikstad etter nærmere avtale med kirkevergekontoret. Valg av gravsted kan være avhengig av om gravferden skjer ved kremasjon eller ikke.

Ved gravlegging av kiste kan en enten velge enkel kistegrav eller festet gravsted. En enkel kistegrav gir plass til en kiste og er fri for betaling så lenge den er fredet, dvs i 20 år. Dersom det er ønske om å sette opp gravminne på graven, må den som sørger for gravferden oppnevne en ansvarlig for graven. Et festet gravsted består vanligvis av to graver og gir derfor plass til to kister. Etter søknad kan det i spesielle tilfeller gis tillatelse til at et nytt gravsted kan omfatte flere enn to graver. Den graven som tas i bruk først er fri for betaling så lenge den er fredet, d.v.s i 20 år. De øvrige gravene festes mot betaling fra første stund av for 20 år. Den som sørger for gravferden må oppnevne en fester til gravstedet. I en kistegrav kan det også settes ned askeurner.

Ved kremasjon kan en velge urnegrav. Den gir plass til fire urner og er fri for betaling så lenge den er fredet, d.v.s i minst 20 år. Det er ikke anledning til å feste flere urnegraver sammen. Dersom det er ønske om å sette opp gravminne på graven, må den som sørger for gravferden oppnevne en ansvarlig for graven.

Ved kremasjon kan en også velge anonym urnegrav. Da kan det ikke settes opp gravmine og gravens nøyaktige plassering vil bare være kjent for kirkegårdsadministrasjonen.

Når det er ønske om å bruke eksisterende gravsted, må den som sørger for gravferden først og fremst innhente samtykke fra festeren av gravstedet. Dertil må det naturligvis være ledig grav i gravstedet.  Ingen grav kan benyttes på nytt før fredningstiden på 20 år har gått. Graveren på den enkelte kirkegård avgjør om graven etter denne tid kan tas i bruk på nytt.

Når en urne skal gravlegges etter kremasjon er det anledning til å være tilstede ved urnenedsettelsen. Tidspunkt og eventuell deltakelse avtales med kirkegårdsbetjeningen på den enkelte kirkegård. Urne må være gravlagt senest 6 måneder etter dødsfallet

Etter at fredingstiden har gått ut kan et gravsted festes opp for 10 år om gangen. 

Regelverket rundt gravferd og kirkegårder er fastsatt i
GravferdslovenForskrifter til gravferdsloven og lokale vedtekter.

Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad