Vedtekter for kirkegårdene i Fredrikstad kommune
Gitt i medhold av lov av 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21.
Vedtatt av Fredrikstad kirkelige fellesråd 11. mai 1999 og godkjent av Borg bispedømmeråd 10. juni 1999.

§ 1 FORVALTNING
Kirkegårdene i Fredrikstad er underlagt Fredrikstad kirkelige fellesråds administrasjons- og myndighetsområde.

Kirkevergen er ansvarlig for den daglige ledelse av kirkegårdene og er delegert ansvar for :
· tilvisning av grav og fastsettelse av tidspunkt for gravlegging.
· å gi tillatelse til åpning av grav.
· føring av nødvendig register og kart.
· I henhold til §13 i gravferdsloven å forlenge fristene i lovens §§ 10 og 12 med inntil 7 dager dersom det foreligger tungtveiende grunner for det.
· å inngå festeavtaler og avtaler om overføring av feste.
· godkjenning av gravminner og fundament.
· å påse at grav og gravminner holdes i orden.

§ 2 KIRKEGÅRDSTILHØRIGHET
Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av kirkegårdene i kommunen. Dette gjelder også selvom avdøde p.g.a. sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet.
De som bor utenfor kommunen kan få gravplass etter særskilt tillatelse fra kirkevergen og mot å betale den avgift som til enhver tid er fastsatt.
Følgende steder tillates kun nedsatt askeurner. Unntatt fra denne bestemmelsen er ektefeller etter gravlagte fra før denne bestemmelsen trådte i kraft:
· Glemmen kirkegård
· Krigskirkegården
· Onsøy kirkegård, felt 1E,2C,2F,3C,3D,3E
· Gressvik kirkegård, felt J

§ 3 FREDNINGSTID OG FESTETID
Fredningstid for alle graver er 20 år.
Festetiden er 20 år i forbindelse med begravelse og 10 år ved senere fornyelser.
Festeavgifter betales etter gjeldende regler og satser.
Alle graver i et gravsted oppdateres samtidig.

§ 4 FESTE AV GRAV
Når kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av. Kirkevergen kan etter søknad i spesielle tilfeller gi tillatelse til at ytterligere en eller flere graver festes. Disse gravene utgjør da et gravsted. Ved bruk av urnegrav kan det ikke festes grav ved siden av.
Når festetiden er ute, kan gravstedet festes for nye 10 år. Ved fornyelse av feste kan det stilles krav om at gravstedet settes i stand i henhold til gjeldene regler før fornyelse kan skje.
Kirkevergen varsler festeren om at festetiden utgår. Er festet ikke blitt fornyet innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til kirkegården.
Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan kirkelig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging.
Fester plikter å melde adresseforandring til kirkevergen.

§ 5 GRAV OG GRAVMINNE
Kirkegårdsbetjeningen vil besørge graven planert og tilsådd etter gravlegging. Plassering av gravminne skjer etter anvisning fra kirkegårdsbetjeningen.

Ornamenter på gravminnet, for eksempel fugler og lykter, anbefales ikke fordi dette gjør monumentet utsatt for skader ved normal drift på kirkegårdene og som følge av hærverk. Kirkelig fellesråd kan ikke ta ansvar for slike skader.

§ 6 PLANTEFELT
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde. Det kan i alle tilfeller være opp til 50 cm bredt. Det kan ikke stikke lenger frem enn 60 cm målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som blir høyere enn 1 meter eller går utover plantefeltet.
Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander i plantefeltet. Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk. Det er heller ikke anledning til å ramme inn graven eller gravstedet eller deler av den med hekk, plastmateriale, sten eller andre typer døde materialer.
Heldekkende plate eller plantekasse i plantefeltet montert i bakkenivå tillates. Slikt utstyr må kunne tåle de påkjenniner det utsettes for ved normal drift av kirkegården, herunder teletining av grav vinterstid. Kirkelig fellesråd kan ikke ta ansvar for skader på slikt utsyr som oppstår som følge av normal drift av kirkegården.

§ 7 PLANTEMATERIALE
Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være komposterbare. Avfall skal sorteres og legges i tilviste beholdere på kirkegården.

§ 8 RO OG ORDEN
På kirkegården skal det være ro og orden
· Mindre barn må ha følge med, og være under tilsyn av voksne.
· Lek og usømmelig fremferd må ikke finne sted.
· Sykling, aking, skiløping, ridning, kjøring med hest og andre lignende aktiviter er ikke tillatt.
· Kjøring med motorkjøretøy er ikke tillatt uten særskilt tillatelse.
· Hunder som medtas på kirkegården skal føres i bånd.
· Redskap og avfall plasseres på anviste steder.

§ 9 STELL AV GRAV
Enhver har rett og plikt til å stelle gravstedet som en har ansvaret for. Plantefelt som ikke plantes og stelles kan tilsåes av kirkegårdsbetjeningen.
Kirkevergen kan ordne med årlig planting og stell av gravene mot fastsatt betaling.

§ 10 GRAVLEGAT
Kirkevergen kan overta ansvaret for planting og stell av gravstedet ved at festeren eller den ansvarlige for frigrav innbetaler et bestemt beløp til et gravlegat. Gravlegatet forvaltes av kirkevergen som legatbestyrer. Det innbetalte beløp med tillegg av renter er beregnet å skulle dekke utgiftene til vanlig stell av gravstedet for et fastsatt tidsrom. Det opprettes i hvert enkelt tilfelle en legatavtale.
Gravlegat kan ikke opprettes med lengre varighet enn den foranliggende festetid eller en tilsvarende periode. Dersom det i legatperioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, skal legatbestyreren gi melding om dette til den ansvarlige eller festeren. Da er det anledning til å øke legatet sliik at det varer tiden ut. I motsatt fall vil vedlikeholdet opphøre når midlene er brukt opp.
Skulle det være midler igjen av legatet når tida er ute, blir disse å anvende av kirkelig fellesråd til alminnelig forskjønnelse av kirkegården.

§ 11 BÅREROM
Bårerom disponeres av kirkelig fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida fram til gravferden. Ingen har adgang uten etter tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er kirkegårdsbetjeningen uvedkommende.

§ 12 NÆRINGSVIRKSOMHET
Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på kirkegården skal innhente tillatelse fra kirkelig fellesråd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell av graver.

Kirkegårdsbetjeningen kan ikke som privatpersoner mot godtgjørelse utføre tjenester for private eller næringsdrivende på kirkegården. På samme måte kan de heller ikke engasjere seg i salg av varer eller tjenester som har med kirkegården å gjøre.

§ 13 ANSVAR
Kirkevergen har intet ansvar for skader på gravminner og utstyr om ikke skaden skyldes uaktsomhet fra de ansatte på kirkegården.

Kirkegårdsbetjeningen kan treffe de tiltak vedrørende en festet grav som er nødvendig for å forebygge skade eller bringe gravstedet i henhold til gjeldende regler.

I forbindelse med drifta av kirkegårdene kan gravminner og utstyr midlertidig flyttes vekk fra gravstedet dersom det er nødvendig.

§ 14 SÆRBESTEMMELSER FOR GRAVMINNER
  • På Glemmen gravlund, felt 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68 og 69 tillates kun liggende natursten 
  • På Glemmen gravlund, felt 64 tillates kun liggende firkantede plater, maks. 60x50 cm
  • På Onsøy kirkegård, felt U tillates kun ubehandlet natursten, maks høyde 80 cm.
  • På Borge gravlund, felt V1 og V2 gjelder følgende bestemmelser: Gravminnet skal være av natursten som i sin ytre form ikke er hugget eller saget. Svært mørke bergarter bør unngås. Tekstflaten kan behandles fritt. Tekstflaten skal enten være horisontal eller skrånende og være minst 50 cm bred. Gravminnets størrelse over bakken skal ikke ha større mål enn (BxDxH) 60 cm x 50 cm x 60 cm.
  • På Kråkerøy kirkegård felt 2,2, alle rekkene fra grav 16 og oppover tillates kun natursten uten sokkel.
§ 15 AVVIKELSER FRA VEDTEKTENE
I særlige tilfeller kan Fredrikstad kirkelige fellesråd tillate avvikelser fra vedtektene.

11.05.99
Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad