Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad

 

Leie av Østre Fredrikstad kirke

Følgende regler gjelder for leie og bruk av kirkene i Fredrikstad:
1. Søknad om leie av kirken skal utfylles så detaljert som mulig
2. Ved planlagt overnatting skal instruks for overnatting fylles ut og returneres sammen med søknad (se evt. vedlegg)
3. Program for arrangementet skal vedlegges søknaden eller ettersendes til menighetskontoret for godkjenning
4. Kirketjeneren må kontaktes senest én uke før arrangementet for praktiske avtaler
5. Østre Fredrikstad kirke har kapasitet til totalt 425 mennesker. Av disse kan maks 10 personer oppholde seg på hvert av de tre  galleriene. Summen av medvirkende, evt. reserverte friplasser og solgte billetter må ikke overstige dette antallet. Kirkens betjening vil kontrolltelle. Se også 7g.
  Av hensyn til brannsikkerheten vil det ikke under noen omstendighet være aktuelt å slippe inn flere personer enn det oppgitte antall!

6. I kirken gjelder følgende regler:
a) Leietaker skal ha en hovedansvarlig til stede ved arrangementet
b) Bruk av orgel eller piano/flygel skal avtales på forhånd og må ikke flyttes
c) Bruk av levende lys og elektrisk utstyr skal avtales med kirketjener
d) Bruk av møbler og utstyr, og flytting av benker skal avtales med kirketjener
e) Rømningsveiene, utgangene og andre dører til eller i rømningsveiene skal til enhver tid være åpne og frie,  uten noen hindringer eller innsnevringer
f) Hvilke rom som kan benyttes må avtales på forhånd
g) Billettsalg kan bare foregå i våpenhuset. Kirketjener teller antall publikummere og faktura baseres på disse tallene dersom ikke annet er avtalt.   

h) Ved alle arrangementer i kirken aksepteres ordningen med ledsagerbevis. Kirken leies ut til offentlige konserter o.l. under forutsetning av at ledsagerbevisordningen aksepteres.

7. Leietakers ansvar:
a) Leietakeren må selv sørge for all lossing, transport, utpakking, montering, demontering, nedpakking og lasting av alt medbrakt utstyr
b) Leietakers medbrakte elektriske utstyr skal være godkjent og tilfredsstille forskrifter for elektriske anlegg. Det skal være tilpasset kirkens strømuttak slik at det ikke er berørings- eller brannfarlig
c) Leietaker må selv sørge for eventuell ekstra strømtilførsel (strømkasse)
d) Leietaker må selv sørge for eventuelt billettsalg
e) Leietaker skal sørge for at møbler og annet utstyr ryddes på plass etter bruk
f) Alle skader skal straks meldes til kirketjener.

g) Hvis antall personer i kirken overstiger 425 stk. må leietaker stille med minimum 3 vakter. Disse må møte en time før arrangementet starter for info/avtaler. Maks antall personer i kirken er da 495 stk.

8. Priser 
Satser for utleie av kirker vedtas av Fredrikstad kirkelige fellesråd. Søknad om leie må godkjennes av menighetsrådet.
a) Bruk av kirken til arrangementer i menighetens regi belegges ikke med avgift. 
b) For bruk av kirken til arrangementer hvor det ikke tas inngangspenger, er prisen kr. 3.000,-
c) For bruk av kirken ved utleie som tar billettinntekter som ikke overstiger kr. 7.500, tas en leie på kr. 3.000,- med tillegg av 10% av billettinntekt. 
d) For bruk av kirken til arrangementer hvor billettinntekten overstiger kr. 7.500, tas det en avgift på 20% av billettinntekten, dog minimum kr. 3.000,-    

e) Dersom leier ønsker å ha flere arrangement på samme dag, tas det en leie på 7,5% av minimumsleie med tillegg av 10% av billettinntekt for hvert ekstra arrangement. Hvis billettinntekten overstiger kr. 7.500,- tas det en avgift på 20% av billettinntekten.  

 f) Bruk av flygel kr. 700,-                                                                          

Kontakt menighetskontoret for leie.