Går dere i giftetanker?

 

Da er det en hel del å huske på! Her får du en enkel liten hjelp slik at forberedelsen til den store dagen går som planlagt. Her får du praktisk informasjon om alt det formelle som må være på plass før bryllupet (sjekk annen side for hjelp med program, salmer, musikk osv.)

Hvordan går jeg frem?

1.  1. Ta kontakt med menighetskontoret 

Aller først må du henvende deg til menighetskontoret der du vil vies for å avtale dag og tid for vielse.

For område øst (dvs. Østre Fredrikstad/Gamlebyen og Torsnes) ringer du kirketorget 69959800.
 Husk å være ute i god tid – det gjelder særlig for vielser i Østre Fredrikstad.

Du vil få tilsendt bekreftelse på dag og tidspunkt som er reservert. 

Dernest må dere når det er mellom 4-1 måned igjen før den store dagen fylle ut og sende inn skjemaer til Skattekontoret. 


 2. Utfylling av skjemaer (ca. 4 måneder før vielsen)

Før ekteskapet kan inngås må det foretas en prøving av om ekteskapsvilkårene er oppfylt etter ekteskapsloven. Dette gjøres nå av Folkeregisteret i kommunen (Skattekontoret). Det er en kontroll myndighetene foretar på grunnlag av innsendte opplysninger fra brudefolket.

Derfor må de som skal gifte seg legge frem egenerklæring fra brudefolk, forlovererklæring samt erklæring om skifte hvis en eller begge har vært gift før. På bakgrunn av disse opplysningene utsteder Folkeregisteret/Skattekontoret en prøvingsattest. Denne attesten sendes enten til brudefolket direkte eller til menighetskontoret i bostedssoknet hvis dere har opplyst om det. Menigheten i bostedsoknet sender deretter papirene til den kirken der vielsen skal skje.

OBS! På skjemaet egenerklæring fra brudefolket vil vi at dere som sokner til oss skal krysse av for at menighetskontoret skal få prøvingsattesten direkte. Dette er viktig - slik at vi unngår forsinkelser eller misforståelser.

For vielser i Østre Fredrikstad og Torsnes kirke brukes følgende adresse:


Østre Fredrikstad og Torsnes menighetskontor 
Borgarveien 1
1633 Gamle Fredrikstad

Før vielse kan finne sted må prøvingsattest foreligge. Ingen vielser blir foretatt uten at papirene er i orden. De kan ikke være eldre enn 4 måneder. Menighetskontoret må senest ha papirene 14 dager før selve vielsen (i ferietiden er det viktig at man beregner god tid slik at papirene kommer fram i tide). Vi gjør oppmerksom på at ingen vielse blir foretatt uten at papirene er i orden og levert menighetskontoret innen tidsfristen.

Mer informasjon samt skjemaer får du ved å gå til www.skatteetaten.no (søk på ekteskap).

Altså! Følgende skjemar skal sendes til Folkeregisteret/Skattekontoret i den kommunen en eller begger brudefolkene bor:

- Erklæring fra brudefolket (2 stk)

- Forlovererklæring (2 stk)

- Evnt. erklæring om skifte

Dernest, rett før vielsen er det tid for:

3. Vielsessamtale med prest

Denne samtalen foregår normalt samme uke som vielsen skal foregå. Til den samtalen forventes det at salmer, musikk, tekster osv. er forberedt på forhånd slik at tiden kan brukes på å bli kjent og praktisk informasjon.

For å avtale tidspunkt for samtale med prest tar brudefolket kontakt med prest senest 2 uker før vielsen, hvis de ikke allerede har hørt fra presten (skal vielsen foregå i skolens ferie bør samtale avtales i god tid pga. ferieavvikling).

Samtalen varer ca. 1 time. Det er en samtale mellom brudefolk og prest. Det betyr at foreldre, forlovere osv ikke trenger å møte, men er det ønskelig for å se kirken er det selvfølgelig mulighet for det. I løpet av oppsatt tid vil prest ha en samtale med brudefolket alene. Derfor er det fint om man får barnevakt der hvor det er nødvendig slik at vi ikke blir forstyrret.

Tid og sted

Lørdag er den normale vielsesdagen (bare helt unntaksvis kan andre dager komme på tale). I området øst (Østre Fredrikstad, Torsnes, Borge og Kjølstad) har vi følgende tidspunkt for vielser: 13.00, 14.30  og 16.00. Det er plass til 3 vielser på en lørdag.
 
Det foretas ikke vielse i forbindelse med jule- og nyttårshelgen (som regel uke 51/52), eller i den stille uke/påskeuka (dvs. mandag etter palmesøndag - 2. påskedag).

 

Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad

Oversikt over gravferdseremonier i Fredrikstad.

Orientering om gravferd

Generell orientering om gravferd finner du her

Det er kirkevergen i Fredrikstad som er ansvarlig for daglig drift av begravelsestjenestene i Fredrikstad. På kirkevergekontoret kan du få hjelp til spørsmål vedr. gravstedet, festeforhold og evt. bestilling av stell. På den enkelte kirkegård treffes kirkegårdbetjeningen som også er behjelpelig med det meste vedr. gravstedet.

GRAVFERD

Etter bestemmelsene i gravferdsloven er det en person som skal sørge for gravferden, d.v.s ta de nødvendige beslutninger om hvor den avdøde skal gravlegges, hvilken gravferdshandling som skal velges og bestemme hvem som skal være ansvarlig eller fester for grav. Den som har fylt 18 år kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Hvis ikke det foreligger slik erklæring er rekkefølgen for hvem som har rett til å sørge for gravferden fastsatt i gravferdsloven.

Det er også fastsatt at den som er 15 år i skriftlig erklæring kan treffe bestemmelse om kremasjon. Hvis ikke dette er gjort kan kremasjon skje med mindre det er kjent at kremasjon var i strid med avdødes overbevisning eller ønsker for gravferden.

Den som sørger for gravferden skal fremsette begjæring om gravlegging eller kremasjon og uten ugrunnet opphold fremlegge legeerklæring om dødsfallet. Det er vanlig å få hjelp til praktiske ting rundt begravelsen av et begravelsesbyrå.

Oversikt over festeavgifter og begravelsesavgifter fra 01.01.2017:

Festeavgift:                                                   kr    180,- pr år pr, grav.
Begravelsesavgift for utenbysboende:         kr. 5910,- *
Seremoniavgift utenbys                                kr.   910,-
Nedsetting av urne, utenbys:                        kr. 1140,- *
Forsendelse av urne til utenbys kirkegård    kr.   485,- *
Bisettelser utenom ordinær arbeidstid:         kr.   990,-
Preludering                                                   kr.   450,-
Leie av organist til gravferd                           kr. 1500,-

Priser merket med * er momspliktig og beløpet er oppgitt inkl. mva

Enkeltgraver, urnegraver og den første grav i et dobbelt gravsted er frigrav frem til 20 år etter siste gravlegging. Etter den tid gis det anledning til å feste opp graven for 10 år om gangen. Hvis graven senere tas i bruk på nytt, forblir den festegrav. For reservert grav i dobbelt gravsted betales festeavgift fra dag 1. Når grav nr. 2 i et dobbelt gravsted tas i bruk betales festeavgift for to graver for gjenværende periode frem til 20 år etter gravlegging og begge gravene er heretter å regne som festegraver.
Ved gravlegging i gamle gravsteder oppdateres hele gravstedet frem til 20 år etter gravlegging uansett gravstedets størrelse.

Utenbys begravelsesavgift gjelder personer bosatt utenfor Fredrikstad kommune og dekker kostnader til kistehåndtering, og gravlegging på kirkegård. Dersom seremonien foregår hos oss må det betales seremoniavgift for leie av lokaler i tillegg. Utgifter til prest og organist må ordnes separat.

VALG AV GRAVSTED

Den som bor i Fredrikstad kommune kan få grav på hvilken som helst av kirkegårdene innen kommunen. Også bosatte fra andre kommuner kan gravlegges i Fredrikstad etter nærmere avtale med kirkevergekontoret. Valg av gravsted kan være avhengig av om gravferden skjer ved kremasjon eller ikke.

Ved gravlegging av kiste kan en enten velge enkel kistegrav eller festet gravsted. En enkel kistegrav gir plass til en kiste og er fri for betaling så lenge den er fredet, dvs i 20 år. Dersom det er ønske om å sette opp gravminne på graven, må den som sørger for gravferden oppnevne en ansvarlig for graven. Et festet gravsted består vanligvis av to graver og gir derfor plass til to kister. Etter søknad kan det i spesielle tilfeller gis tillatelse til at et nytt gravsted kan omfatte flere enn to graver. Den graven som tas i bruk først er fri for betaling så lenge den er fredet, d.v.s i 20 år. De øvrige gravene festes mot betaling fra første stund av for 20 år. Den som sørger for gravferden må oppnevne en fester til gravstedet. I en kistegrav kan det også settes ned askeurner.

Ved kremasjon kan en velge urnegrav. Den gir plass til fire urner og er fri for betaling så lenge den er fredet, d.v.s i minst 20 år. Det er ikke anledning til å feste flere urnegraver sammen. Dersom det er ønske om å sette opp gravminne på graven, må den som sørger for gravferden oppnevne en ansvarlig for graven.

Ved kremasjon kan en også velge anonym urnegrav. Da kan det ikke settes opp gravmine og gravens nøyaktige plassering vil bare være kjent for kirkegårdsadministrasjonen.

Når det er ønske om å bruke eksisterende gravsted, må den som sørger for gravferden først og fremst innhente samtykke fra festeren av gravstedet. Dertil må det naturligvis være ledig grav i gravstedet.  Ingen grav kan benyttes på nytt før fredningstiden på 20 år har gått. Graveren på den enkelte kirkegård avgjør om graven etter denne tid kan tas i bruk på nytt.

Når en urne skal gravlegges etter kremasjon er det anledning til å være tilstede ved urnenedsettelsen. Tidspunkt og eventuell deltakelse avtales med kirkegårdsbetjeningen på den enkelte kirkegård. Urne må være gravlagt senest 6 måneder etter dødsfallet

Etter at fredingstiden har gått ut kan et gravsted festes opp for 10 år om gangen. 

Regelverket rundt gravferd og kirkegårder er fastsatt i
GravferdslovenForskrifter til gravferdsloven og lokale vedtekter.